நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல்

நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல்
வ.எண் 
துறை
சேவை குறியீடு
சேவைகள்
1
ஆதி-திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
ADW-201
ஆதி-திராவிடர் மாணவர்களுக்கு GOI போஸ்ட்\
மெட்ரிக் உதவித்தொகை
2 ADW-202
பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு GOI போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித்தொகை
3 ADW-203
போஸ்ட் மெட்ரிக் மாணவர்களுக்கு மாநில சிறப்பு உதவித்தொகை
`4 ADW-204
உயர் கல்வி சிறப்பு உதவித்தொகை திட்டம்
5
பின்தங்கிய வகுப்புகள் நலன் மிகவும் 
பின்தங்கிய வகுப்புகள் மற்றும் குறிக்கப்பட்ட 
சமூகங்கள் நலத்துறை
BCW-201
பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித்தொகை வழங்குதல்
MCW-201
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித்தொகை வழங்குதல்
6 BCW-202
தொழில்முறை படிப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி
MCW-202
தொழில்முறை படிப்புகளில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி
7 BCW-203
பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டதாரிகளுக்கு கல்வி உதவி
MCW-203 மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி
8 BCW-204
பிற்படுத்தப்பட்ட பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி
MCW-204
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி